Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Nguyễn Anh Khiêm (2014)

 • Bài báo này trình bày những phương pháp dự phòng bảo vệ nhằm đảm bảo độ tin cậy của hệ thống tính toán. Nội dung chính của bài báo là phân tích độ tin cậy của các hệ thống với các phần tử cấu thành không phục hồi, trình bày phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống dựa trên cấu trúc của nó. Trong bài báo trình bày 3 phương pháp: dự phòng tĩnh, dự phòng chủ động, dự phòng tích cực như là sự kết hợp giữa dự phòng tĩnh và dự phòng chủ động. Đã áp dụng 3 phương pháp này vào một cấu hình hệ thống phân cấp cụ thể (Hierarchical Computing Systems), qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc lựa chọn phương pháp dự phòng đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: Lương, Thị Thu Hà; Đỗ, Năng Toàn (2014)

 • Nội suy sinh lát cắt trung gian trong xử lý ảnh y tế là một vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian vừa qua. Đây là phương pháp tính toán lát cắt trung gian giữa hai lát cắt đã biết. Nhìn chung, nội suy lát cắt trung gian được chia thành hai nhóm chính đó là nội suy dựa trên cường độ điểm ảnh và nội suy dựa trên đối tượng. Bài báo trình bày hai phương pháp tương ứng với hai nhóm này là nội suy tuyến tính và nội suy dựa trên phương pháp cải tiến phép hợp nhất biến dạng cong. Kết quả của hai phương pháp được đánh giá bằng cách so sánh giá trị MSE (Mean Squared Error) giữa lát cắt trung gian được sinh ra so với lát cắt gốc ban đầu.

 • Book; Book chapter; Dataset


 • Authors: The-Anh Pham , Hong-Ha Le, Nang-Toan Do (2014)

 • This paper presents a new approach to address the problem of offline handwritten signature verification. In contrast to many existing systems, we are interested in making soft decision rather than a purely binary classification for the signatures under verification. To accomplish this goal, we incorporate both types of features: finer intensity-based features and global geometry-based features. Particularly, the finer features are computed for every sample point of a signature using histogram of intensities, and the geometry-based features are extracted using an adaptation of the shape context descriptor. One of the advantages of our approach is that the extracted features are very robust to noise, rotation and scaling change without heavily relying on any complicated pre-processing...