Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng : Luận án TS. Luật: 62 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50057Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng : Luận án TS. Luật: 62 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50057