Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50058
Title: Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài : Luận án TS. Luật: 62 38 60 01
Authors: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn
Bành, Quốc Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 171 tr. + Đĩa mềm
Luận án TS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50058
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004410.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.