Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50062
Title: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân trong luật hình sự Việt Nam: Luận án TS. Luật: 62 38 40 01
M U
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Trần, Quang Tiệp, người hướng dẫn
Bùi, Xuân Hạ
User
Issue Date: 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50062
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004049_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.