Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50268
Title: Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thu Hà
Đặng. Đại Tình
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Hiệu lực;Bản ản
Issue Date: 3
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 94 tr.
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án như khái niệm, ý nghĩa của nguyên tắc và mối quan hệ của nguyên tắc này với các nguyên tắc của Luật thi hành án dân sự. Trình bày những nội dung các quy định của p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50268
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002539_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 805.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.