Nguyên tắc nhân đạo trong quy chế Rome 1998 về Tòa án hình sự quốc tế" : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04"
Nguyên tắc nhân đạo trong quy chế Rome 1998 về Tòa án hình sự quốc tế" : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04"