Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608
Title: Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia
Authors: Lê, Quý Quỳnh
Phạm, Thị Hồng Phượng
Keywords: Biên giới;Biên giới biển;Cămpuchia;Luật biển;Luật Quốc tế;Lãnh thổ;Phân định biên giới;Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, T. H. P. (2005). Về việc phân định biên giới biển Việt Nam - CămPuChia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Abstract: Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50608
Language: vi
Format Extent: 104 tr.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00517_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 762.29 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.