Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50624
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01
Authors: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn
Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Dân chủ;Lịch sử nhà nước pháp luật;Nhà nước;Qui chế dân chủ
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + Tóm tắt; Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện dân chủ ở xã dưới cách tiếp cận liên ngành nhưng chủ yếu dưới góc độ pháp lý.Đưa ra xu hướng vận động của vấn đề dân chủ trên thế giới đồng thời phân tích những đặc trưng, sự tác động của dân c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50624
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00479_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 68.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.