Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5086Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5086