Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51173
Title: Vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và các thực hiện điều ước quốc tế
Authors: Vũ, Đức Long
Trịnh, Văn Chiến
Keywords: Luật Quốc tế;Quyền giám sát;Điều ước quốc tế;Quốc hội;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Trịnh, V. C. (2013). Vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và các thực hiện điều ước quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm rõ cơ sở pháp lý để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao trong quá trình đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế. Làm rõ ý nghĩa và tầm quan trọng hoạt động giám sát của Quốc hội (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51173
Language: vi
Format Extent: 120 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002219_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 923.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.