Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51178
Title: Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Lê, Thị Thanh Hảo
Keywords: Luật Quốc tế;Hội nhập quốc tế;Chủ quyền quốc gia
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, T. T. T. (2013). Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận đối với chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế. Chỉ rõ thời cơ và thách thức của hội nhập với chủ quyền quốc gia trong điều kiện hiện nay, thực trạng thực hiện nguyên tắc của các nước trên thế giới. Đưa ra một số quan điểm và giả (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51178
Language: vi
Format Extent: 128 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002227_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.