Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51181
Title: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đoàn, Năng
Hoàng, Thị Lệ Hằng
Keywords: Nhượng quyền thương mại;Luật thương mại;Pháp luật Mỹ;Hợp đồng thương mại
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hoàng, T. L. H. (2012). Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Hoa Kỳ và những kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu một số quy định về nhượng quyền thương mại (NQTM) tại Hoa Kỳ nói chung và các quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng NQTM nói riêng. Phân tích những mặt thuận lợi, những điểm tiến bộ tích cực của các thỏa thuận về quyền và (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51181
Language: vi
Format Extent: 140 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002236_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.