Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51183
Title: Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Lê, Quang Minh
Keywords: Pháp luật nước ngoài;Luật Quốc tế;Tòa án;Tranh chấp dân sự
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, Q. M. (2012). Pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án - những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu, phân tích làm rõ nét đặc thù trong giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng Tòa án, yêu cầu khách quan của việc tiếp nhận các vụ án tranh chấp dân sự quốc tế trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Đem lại một cái nhìn tổng quan (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51183
Language: vi
Format Extent: 153 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002265_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.