Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51186
Title: Những vấn đề pháp lý cơ bản về dịch vụ sở hữu công nghiệp
Authors: Đoàn, Năng
Nguyễn, Hương Nhu
Keywords: Luật Quốc tế;Sở hữu công nghiệp;Pháp lý
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, H. N. (2013). Những vấn đề pháp lý cơ bản về dịch vụ sở hữu công nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện về quy định pháp luật hiện hành liên quan tới dịch vụ sở hữu công nghiệp. Đưa ra các quan điểm, luận giải khoa học về cách phân loại dịch vụ sở hữu công nghiệp và các loại dịch vụ sở hữu công nghiệp hiện (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51186
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002286_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 771.14 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.