Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51190
Title: Chính sách và pháp luật nông nghiệp Việt Nam và hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO)
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Phạm, Quang Minh
Keywords: Hiệp định nông nghiệp;Pháp luật Việt Nam;Pháp luật nông nghiệp;Thương mại;Tổ chức thương mại thế giới;WTO
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, Q. M. (2006). Chính sách và pháp luật nông nghiệp Việt Nam và hiệp định nông nghiệp của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày các kiến thức về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của quá trình này trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa ra các nghiên cứu, phân tích về hiệp định nông nghiệp của WTO và hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51190
Language: vi
Format Extent: 119 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01056_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 892.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.