Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51198
Title: Bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên minh Châu Âu
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Hồ, Vĩnh Thịnh
Keywords: Bảo hộ nhãn hiệu;Liên minh Châu Âu;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hồ, V. T. (2006). Bảo hộ nhãn hiệu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Liên minh Châu Âu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát lịch sử hình thành, khái niệm chung về nhãn hiệu theo Luật Mẫu của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới về nhãn hiệu; lược sử sự hình thành hệ thống pháp luật Việt Nam và Liên minh Châu Âu về bảo hộ nhãn hiệu. Nghiên cứu nội dung cơ bản của pháp luật (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51198
Language: vi
Format Extent: 125 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01117_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.