Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51204
Title: Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực lao động dưới góc độ thực hiện công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam (CEDAW)
Authors: Cao,Đức Thái
Vũ, Ngọc Thủy
Keywords: Công ước;Luật lao động;Luật Quốc tế;Nhân quyền;Phụ nữ
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Vũ, N. T. (2007). Quyền của phụ nữ trong lĩnh vực lao động dưới góc độ thực hiện công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam (CEDAW). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tập trung giải quyết vấn đề về bảo đảm quyền của phụ nữ trong lĩnh vực lao động dưới góc độ nội luật hóa và thực thi Công ước CEDAW ở các khía cạnh tuyển dụng, đào tạo, điệu kiện làm việc, lao động nữ trong doanh nghiệp tư nhân, tuổi hưu, bảo hiểm xã hội. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51204
Language: vi
Format Extent: 111 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01409_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.