Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51210
Title: Pháp luật áp dụng trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Nguyễn, Thị Tuyết Giang
Keywords: Hàng hóa;Hợp đồng;Luật Quốc tế;Luật thương mại
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. T. G. (2008). Pháp luật áp dụng trong các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc chọn luật áp dung cho các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế xét từ góc độ các bên chủ thể tham gia hợp đồng và từ phía các cơ (...)
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51210
Language: vi
Format Extent: 118 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01550_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.