Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51216
Title: Can thiệp nhân đạo quốc tế
Authors: Lê, Văn Bính
Ngô, Văn Thìn
Keywords: Can thiệp nhân đạo;Cứu trợ nhân đạo;Luật Quốc tế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Ngô, V. T. (2007). Can thiệp nhân đạo quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về can thiệp nhân đạo quốc tế: quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề can thiệp nhân đạo". Lịch sử xuất hiện, ý nghĩa của hoạt động can thiệp nhân đạo, cơ chế bảo đảm cho các hoạt động can thiệp nhân đạo, các hình thức và chủ thể thực hiện (...)"
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51216
Language: vi
Format Extent: 105 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01611_Tom_tat.PDF
  • Description : 
  • Size : 340.8 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.