Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51220
Title: Một số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Hà, Lan Anh
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Thương mại điện tử
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hà, L. A. (2008). Một số vấn đề pháp lý về thương mại điện tử trong điều kiện Việt Nam hội nhập quốc tế. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về thương mại điện tử (TMĐT) và pháp luật về TMĐT trên thế giới và tại Việt Nam... Trình bày các nội dung cơ bản của pháp luật về TMĐT trong tương quan so sánh giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51220
Language: vi
Format Extent: 122 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01741_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.