Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51221
Title: Cơ sở lý luận và thực tiễn giải quyết các tranh chấp về tín dụng chứng từ trong thanh toán ngoại thương tại Việt Nam
Authors: Nông, Quốc Bình
Văn, Khắc Hùng
Keywords: Luật Quốc tế;Ngoại thương;Tín dụng chứng từ;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Văn, K. H. (2007). Cơ sở lý luận và thực tiễn giải quyết các tranh chấp về tín dụng chứng từ trong thanh toán ngoại thương tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Khái quát chung về tín dụng chứng từ cũng như các tranh chấp về tín dụng chứng từ trong thanh toán ngoại thương tại Việt Nam. Phân tích thực tiễn tình hình sử dụng quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) để giải quyết các tranh chấp thường (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51221
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01744_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 146.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.