Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51223
Title: Điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Phạm, Vũ Thắng
Keywords: Bộ luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Quan hệ lao động
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Citation: Phạm, V. T. (2008). Điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài trong pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về việc điều chỉnh quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài (QHLĐCYTNN): đưa ra khái niệm, vai trò, đặc trưng, phân loại về QHLĐCYTNN, cơ sở của việc điều chỉnh QHLĐCYTNN ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm điều chỉnh QHLĐCYTNN của một số nước. Khảo cứu (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51223
Language: vi
Format Extent: 119 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01788_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.