Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51224
Title: Vấn đề khai thác chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực biển Đông
Authors: Nguyễn, Bá Diến
Đỗ, Quốc Quyền
Keywords: Khai thác chung;Luật Quốc tế;Việt Nam;Biển Đông
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đỗ, Q. Q. (2007). Vấn đề khai thác chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực biển Đông. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tổng quan về khai thác chung (KTC): lịch sử, khái niệm, vai trò và cơ sở pháp lý của KTC trong Luật quốc tế hiện đại. Nghiên cứu ba thoả thuận về KTC mà Việt Nam đã ký kết với Campuchia năm 1982 về vùng nước lịch sử, với Malayxia năm 1992 về khai thác chung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51224
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01792_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 597.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.