Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51225
Title: Pháp luật của tổ chức thương mại thế giới (WTO) về hàng rào thương mại phi thuế quan
Authors: Hoàng, Phước Hiệp
Lương, Thị Thu Nga
Keywords: Hàng rào thương mại;Phi thuế quan;Tổ chức thương mại thế giới;WTO
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lương, T. T. N. (2008). Pháp luật của tổ chức thương mại thế giới (WTO) về hàng rào thương mại phi thuế quan. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm sáng tỏ các quy định của WTO và pháp luật của một số nước về hàng rào thương mại phi thuế quan. Phân tích, đánh giá về sự hình thành, phân loại, xu hướng phát triển của hàng rào thương mại phi thuế quan trên thế giới và các nỗ lực của WTO trong tự do (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51225
Language: vi
Format Extent: 106 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01811_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.