Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51226
Title: Pháp luật về sáp Ngân hàng Thương mại Cổ phần ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Ngân hàng thương mại;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Luật ngân hàng
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. D. (2013). Pháp luật về sáp Ngân hàng Thương mại Cổ phần ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích rõ hơn về khái niệm sáp nhập Ngân hang thương mại cổ phần (NHTMCP) một khái niệm còn chưa rõ ràng và đầy đủ. Phân tích khá toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động sáp nhập NHTMCP từ quá trình tiền sáp nhập đến khi thực hiện xong giao dịch, (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51226
Language: vi
Format Extent: 87 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002353_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.