Xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51227Xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51227