Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51236
Title: Thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm ở cấp phường trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương, người hướng dẫn
Trần, Mai Vân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Vệ sinh thực phẩm;Hà Nội;An toàn thực phẩm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 80 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận nhiệm vụ của chính quyền cấp phường trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về pháp luật an toàn thực phẩm trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân; cụ thể việc thi hành pháp luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51236
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002307_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 738.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.