Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51242
Title: Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Công ty hợp vốn đơn giản
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của công ty hợp vốn đơn giản và pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản trên thế giới và ở Việt Nam.Nghiên cứu làm sáng tỏ, xác định đúng đắn bản chất pháp lý của công ty hợp vốn đơn giản. Phân tích, đánh giá vai (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51242
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002269_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 900.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.