Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51250
Title: Pháp luật về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Cửu Lan Phương
Keywords: Luật kinh tế;Luật Bảo hiểm;Bảo hiểm tiền gửi;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, C. L. P. (2012). Pháp luật về hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam - thực trạng và hướng hoàn thiện. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm tiền gửi như quá trình hình thành, phát triển của bảo hiểm tiền gửi; khái niệm, đặc điểm, mục đích, vai trò của bảo hiểm tiền gửi… để từ đó có cơ sở nghiên cứu sâu hơn về những hoạt động của tổ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51250
Language: vi
Format Extent: 113 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002210_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.