Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51252
Title: Bảo vệ cổ đông theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Mích
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Cổ đông
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 82 tr. + không CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền của cổ đông: nguồn gốc quyền lực của cổ đông, bản chất quyền của cổ đông, phân loại cổ đông; Các cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của cổ đông; Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyề (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51252
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002194_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.