Bảo vệ cổ đông theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51252Bảo vệ cổ đông theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51252