Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51258
Title: Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Quế Anh
Đoàn, Thu Hồng
Keywords: Luật kinh tế;Quyền sở hữu trí tuệ;Thành lập doanh nghiệp;Vốn
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Citation: Đoàn, T. H. (2012). Góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận khoa học pháp lý về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51258
Language: vi
Format Extent: 116 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001964_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 501.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.