Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51286
Title: Pháp luật về Bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Hữu Chí , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Lao động nữ;Luật lao động;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ nói riêng. Phân tích và làm rõ các quy định cũng như thực trạng áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành. Đồng thời xem (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51286
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001446_Kem_theo.rar
  • Size : 8.46 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.