Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51319
Title: Pháp luật về hoat động cho vay đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Trần, Mạnh Thường
Keywords: Chứng khoán;Ngân hàng;Đầu tư;Vay;Luật kinh tế
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 88 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cho vay đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu và phân tích thực trạng pháp luật về hoạt động cho vay đầu tư chứng khoán của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51319
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000879_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.