Nguyên tắc giám đốc việc xét xử trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51320Nguyên tắc giám đốc việc xét xử trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51320