Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51321
Title: Pháp luật về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Anh Sơn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hòa
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Vốn;Công ty
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu những vấn đề chung về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và pháp luật về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, đưa ra những nhận xét và nguyê (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51321
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 0005000877_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.