Pháp luật về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51321Pháp luật về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51321