Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51322
Title: Những vấn đề pháp lý về sáng lập viên công ty cổ phần : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Ngô, Huy Cương , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Cẩm Thương
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Công ty cổ phần;Sáng lập viên
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về “Sáng lập viên công ty cổ phần”. Nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ cơ bản của Sáng lập viên công ty cổ phần.Tìm hiểu về trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ của Sáng lập viên công ty cổ phần
Electronic Resources
84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51322
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000840_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 964.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.