Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51324
Title: Pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu , người hướng dẫn
Trần, Thu Hiền
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật lao động;Người nước ngoài;Người lao động
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Khái quát chung về lao động nước ngoài và pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, làm rõ kinh nghiệm của một số nước trong việc sử dụng lao động nước ngoài và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về sử dụng lao đ (...)
Electronic Resources
99tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51324
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000687_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 653.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.