Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51325
Title: Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Đỗ, Thanh Huyền
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật ngân hàng;Bất động sản;Tài sản;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm và vai trò của việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51325
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000682_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 779.67 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.