Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51325Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51325