Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51326Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51326