Pháp luật về phí môi trường đối với chất thải rắn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51327Pháp luật về phí môi trường đối với chất thải rắn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51327