Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51327
Title: Pháp luật về phí môi trường đối với chất thải rắn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Bùi, Đức Nhật
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Phí môi trường;Chất thải rắn
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về phí và pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn nói riêng. Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các của pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với chất (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51327
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000665_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 605.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.