Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51328
Title: Trách nhiệm vật chất trong luật lao động Việt Nam - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện: Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Hữu Chí , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Luật lao động;Vật chất;Trách nhiệm dân sự
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy định của pháp luật lao động Việt Nam liên quan đến trách nhiệm vật chất, vấn đề trách nhiệm vật chất trong kỷ luật lao động và vai trò quan trọng của trách nhiệm vật chất đối với doanh nghiệp, so sánh với p (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51328
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000663_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 910.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.