Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51329
Title: Kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang , người hướng dẫn
Phạm, Thị Ngoan
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày những vấn đề lý luận chung về tập trung kinh tế và kiểm soát bằng pháp luật đối với tập trung kinh tế. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế ở Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với pháp luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51329
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000662_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 876.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.