Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51332Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51332