Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51332
Title: Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Dương, Đăng Huệ , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Địa vị pháp lý;Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ cơ sở lý luận về Tập đoàn kinh tế (TĐKT) nói chung và TĐKT nhà nước ở Việt Nam nói riêng. Phân tích, đánh giá các qui định pháp luật hiện hành về TĐKT nhà nước trong giai đoạn thí điểm, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của các TĐKT nhà nước. Kiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51332
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000658_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 534.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.