Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51333
Title: Pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Văn Tuyến , người hướng dẫn
Vũ, Thu Trang
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Trách nhiệm dân sự;Xe cơ giới;Bảo hiểm dân sự
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới: khái niệm, đặc điểm, vai trò của bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để rút ra ý nghĩa xã hội to lớn của loại hình bảo hiểm bắt buộc này. Đánh giá t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51333
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000622_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.