Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51334
Title: Pháp luật về hội đồng quản trị của công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại Công ty Hóa chất Việt Trì : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang , người hướng dẫn
Lê, Thị Kim Xuyến
Keywords: Luật kinh tế;Hội đồng quản trị;Công ty cổ phần;Công ty hóa chất Việt Trì
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Hội đồng quản trị. Chương 2: Thực trạng pháp luật về Hội đồng quản trị ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Công ty Hoá chất Việt Trì. Chương 3: Một số khuyến nghị và giải pháp góp phần hoàn thiện những quy định của p (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51334
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000572_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.