Pháp luật về hội đồng quản trị của công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại Công ty Hóa chất Việt Trì

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51334Pháp luật về hội đồng quản trị của công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại Công ty Hóa chất Việt Trì

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51334