Hoàn thiện pháp luật thuế giá trị giá tăng ở việt Nam trong giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51335Hoàn thiện pháp luật thuế giá trị giá tăng ở việt Nam trong giai đoạn hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51335