Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51335
Title: Hoàn thiện pháp luật thuế giá trị giá tăng ở việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Võ, Đình Toàn , người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Thái Linh
Keywords: Luật kinh tế;Thuế giá trị gia tăng;Pháp luật Việt Nam;Luật thuế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trên cơ sở lí luận về thuế Giá trị gia tăng (GTGT), làm rõ một số vấn đề lí luận cơ bản về pháp luật thuế GTGT để làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng pháp luật thuế GTGT ở Việt Nam và đề xuất phương hướng hoàn thiện. Làm rõ những yêu cầu hoàn thiện pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51335
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000571_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.