Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51336
Title: Pháp luật về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Dương, Đăng Huệ , người hướng dẫn
Nguyễn, Hoàng Khiêm
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Kinh doanh;Dầu mỏ
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các quy định về điều kiện kinh doanh Mô hóa lỏng (LPG). Đánh giá các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh LPG ở Việt Nam và thực trạng áp dụng các quy định đó. Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51336
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000562_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.