Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51337
Title: Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Vũ, Quang , người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hà
Keywords: Luật kinh tế;Quy định pháp luật;Doanh Nghiệp;Phá sản
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 87 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ những vấn đề mang tính lý luận về thủ tục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về thủ tục phục hồi của Luật phá sản, từ đó nên lên được những ưu điểm, tiến bộ cũng như những hạn chế của các qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51337
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000558_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.