Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51337Những quy định pháp luật về thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản, thực trạng và giải pháp hoàn thiện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51337