Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51338
Title: Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Như Phát , người hướng dẫn
Lương, Thị Thu Hương
Keywords: Công ty trách nhiệm hữu hạn;Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 85 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động M&A công ty TNHH từ đó có cái nhìn tổng quan về thực trạng và xu hướng M&A công ty TNHH tại Việt Nam, đưa ra được khái niệm cơ bản về mua bán, sáp nhập công ty TNHH, cũng như việc phân loại giữa hai hình thức ki (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51338
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000556_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 884.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.