Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51338Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51338