Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51339
Title: Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Bá Diến , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Luật kinh tế;Hợp đồng kinh tế;Hàng hóa;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 117 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu l‎ý luận chung về Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa (HĐUTMBHH). Nghiên cứu các điều kiện hiệu lực của HĐUTMBHH theo quy định của pháp luật Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật của một số nước. Nghiên cứu thực trạng thực thi pháp luật (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51339
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000494_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.