Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51339Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51339